JE WACTWOORD VERGETEN?

[]
1 Psychologisch
2 Sociaal
3 Cultureel
4 Operationeel
5 Intellectueel
6 Innovatief
7 Score
Competenties score
Naam
no-icon
datum training
date_range

1. Psychologisch

1.1 Fysiek

Energie: kan gedurende lange tijd in hoge mate actiefzijn. Hard werken. Uithoudingsvermogen tonen.

Voor:
Na:
1.2 Psychisch

a) Stabiliteit: gedraagt zich realistisch en kalm, raakt niet snel van slag, onverstoorbaar, nuchter, koel

Voor:
Na:

b) Verantwoordelijkheid: onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of acties, frustraties niet afreageren

Voor:
Na:

c) Stress: vertoont gezond, effectief, evenwichtig gedrag ondanks tijdsdruk, calamiteiten, teleurstellingen, tegenslag

Voor:
Na:
1.3 Mentaal

a) Autonomie: zich onafhankelijk gedragen, beslissingen nemen zonder inmenging van anderen, assertief. En is in staat eigen fysieke en/mentale (nood)signalen te herkennen en daar adequaat op te reageren (rust nemen, hulp vragen, delegeren, plannen etc)

Voor:
Na:

b) Ambitie: er naar streven vooruit te komen in de wereld; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen om dit te bereiken

Voor:
Na:

c) Inzet: gemotiveerd en intensief bezig, stelt eisen aan zichzelf, uitdagende doelen formuleren, niet tevreden met een gemiddelde prestatie

Voor:
Na:

d) Aanpassingsvermogen: blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen

Voor:
Na:

e) Zelfreflectie: openstaan voor feedback/evaluatie, erkent eigen aandeel. En in staat zijn om onderscheid te maken tussen wat jij er van vindt en wat er daadwerkelijk wordt gezegd en gedaan.

Voor:
Na:

Voor: [field7+field15+field18+field21+field25+field28+field31+field34+field37]

Na: [field9+field16+field19+field22+field26+field29+field32+field35+field38]

2. Sociaal

2.1 Gevoel

Sensitief: zich bewust van wat andere mensen in de omgeving voelen en wensen, beelden van de situatie herkennen, indenken en benoemen

Voor:
Na:
2.2 Relaties

a) Zich onder andere mensen begeven, gemakkelijk contact maken

Voor:
Na:

b) Andere mensen benaderen met vragen of verzoeken, steun en medewerking verkrijgen, aansluiten.

Voor:
Na:
2.3 Kijken en luisteren

Reageren op verbale en non verbale signalen, aandacht geven aan gesprekspartners, op reacties ingaan, samenvatten, doorvragen waar nodig

Voor:
Na:
2.4 Samenwerken

a) Ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander.

Voor:
Na:

b) Bijdragen aan gemeenschappelijk doel en resultaat, ook al is dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang.

Voor:
Na:
2.5 Onderhandelen

Effectief communiceren om overeenstemming en acceptatie te bereiken, zoeken naar gemeenschappelijke belangen, gemeenschappelijke voordelen benadrukken.

Voor:
Na:

Voor: [field44+field48+field51+field58+field62+field65+field69]

Na: [field45+field49+field52+field59+field63+field66+field70]

3. Cultureel

3.2 Vorming

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in alle beroepsmatige activiteiten. Ook als de verleiding om het minder nauw te nemen groot is.

Voor:
Na:
3.1 Integriteit

Bijdrage aan vorming van het collectief door gebruik van taal, symbolen, helden, rituelen. Herkennen van gewoonten en culturele achtergronden, daarvoor gepast begrip tonen en er effectief mee omgaan.

Voor:
Na:
3.3 Waarden en normen

Opkomen voor waarden en normen

Voor:
Na:

Voor: [field76+field80+field84]

Na: [field77+field81+field85]

4. Operationeel

4.1 Geïnformeerd zijn

Beschikken over brede kennis, gebruik van data/details of weten waar de noodzakelijk informatie te vinden is, en weten hoe deze eigen te maken.

Voor:
Na:
4.2 Werkinstelling

Taakgericht, handhaaft normen, geconcentreerd, kwaliteits – en resultaatgericht.

Voor:
Na:
4.3 Plannen & organiseren

Planmatig, ordelijk, efficiënt, stelt prioriteiten, inzet middelen.

Voor:
Na:
4.4 Delegeren

Gebruik maken andermans kwaliteiten, taken en verantwoordelijkheden afbakenen en toewijzen .

Voor:
Na:

Voor: [field91+field95+field99+field104]

Na: [field92+field96+field100+field105]

5. Intellectueel

5.1 Toegankelijk

Staat open voor nieuwe ervaringen, bereid om te leren, informatie zoeken, gebruik van effectieve en bruikbare methoden en technieken.

Voor:
Na:
5.2 Analyseren

Verkrijgen en herkennen van informatie, verbanden leggen, opsporen van mogelijke oorzaken, achtergrond onderzoeken, verschillen en overeenkomsten opsporen, grote lijnen ontdekken, gebruik van verschillende bronnen.

Voor:
Na:
5.3 Oordeelsvorming

Bewust van effecten/consequenties: op andere activiteiten en bij andere personen, groepen, disciplines.

Voor:
Na:

Voor: [field110+field115+field119]

Na: [field111+field116+field120]

6. Innovatief

6.1 Ondernemerschap

a) Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten of diensten. Zoekt uitbreiding van dienstverlening, zoekt actief naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden.

Voor:
Na:

b) Zich richten op het sluiten van transacties en het inslaan van nieuwe wegen. Heeft oog voor wederzijds belang

Voor:
Na:
6.2 Visie

Neemt afstand van de dagelijkse praktijk, maakt voorstellingen van de toekomst op basis van reflectie van ervaringen en inzichten.

Voor:
Na:
6.3 Creatief

Met oorspronkelijke oplossingen komen, bedenkt nieuwe werkwijzen. Is in staat om vragen te stellen over bestaande werkwijzen en systemen en deze met “vernieuwde” kijk te beoordelen.

Voor:
Na:
6.4 Flexibel

Wijzigt stijl en gedrag wanneer dat nodig is om het gewenste doel te bereiken.

Voor:
Na:
6.6 Overtuigen

Verkrijgt instemming voor een andere mening, visie of idee door middel van aansluiting, argumenten, onderbouwing en wederzijds respect.

Voor:
Na:

Voor: [field126+field129+field133+field137+field141+field145]

Na: [field127+field130+field134+field138+field142+field146]

Aanvullende opmerkingen
0 /

Jouw scores:


-------------------------------------------------

Psychologisch: 

Voor: [field39] - Na: [field40] punten

-------------------------------------------------

Sociaal:

Voor: [field71] - Na: [field72] punten

-------------------------------------------------

Cultureel:

Voor: [field86] - Na: [field87] punten

-------------------------------------------------

Operationeel:

Voor: [field106] - Na: [field107] punten

-------------------------------------------------

Intellectueel:

Voor: [field121] - Na: [field122] punten

-------------------------------------------------

Innovatief:

Voor: [field147] - Na: [field148] punten

-------------------------------------------------


Totaal:


Voor: [field39+field71+field86+field106+field121+field147] punten

Na: [field40+field72+field87+field107+field122+field148] punten


(Verschil: [field154-field153] punten)


Totaal voor: [field39+field71+field86+field106+field121+field147]

Totaal voor: [field40+field72+field87+field107+field122+field148]

Verschil: [field154-field153] punten

keyboard_arrow_leftVorige
Volgendekeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
TOP